Dubaj

Francie

Development

O nás

kontakt

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů:

Apollo Real Estate a.s.
Václavské náměstí 832/19,
Nové Město, 110 00 Praha 1
B 24617 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 08412529

Dotazy ohledně zpracování osobních údajů směřujte na e-mailovou adresu info@apollore.cz

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovány zájemcům o úpis dluhopisu spolu se Smlouvou o úpisu dluhopisů. Tento dokument je také dostupný na internetové stránce Apollo Real Estate a.s.

 

Vymezení pojmů:

osobní údaj – osobním údajem je jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat; 

subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují; 

správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj; 

zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona; 

příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; 

zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; 

veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Apollo Real Estate a.s. je dále povinna dle ustanovení par. 4 zákona č.190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, vést seznam vlastníků dluhopisů, v jehož rámci taktéž zpracovává identifikační údaje vlastníků dluhopisů.

Jelikož Apollo Real Estate a.s. jako správce ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů zpracovává osobní údaje vlastníků dluhopisů, případně dalších osob, jejíž údaje je nutné pro plnění výše uvedené povinnosti zpracovávat, na základě povinnosti uložené mu zvláštním zákonem a v některých případech tyto údaje zpracovává za účelem uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, nepodléhá takové zpracování osobních údajů oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. Apollo Real Estate a.s. je však v takovém případě povinen dle ustanovení par. 18 odst. 2 Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů vhodnou formou zveřejnit informace zejména o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích subjektů údajů, kategoriích příjemců a době uchování.

 

Základní účely zpracování:

Vedení seznamu vlastníků dluhopisů

Oprávněný zájem (pro posouzení rizika, prevence podvodů, provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, efektivní využívání stávajících služeb, přímý marketing atd.) 

Plnění právní povinnosti – zpracování osobních údajů ukládají společnosti zákony: 

  1. a) 190/2004 Sb., o dluhopisech
  2. b) 256/2004 Sb., podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů 
  3. c) 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů 
  4. d) 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 

a další navazující právní předpisy.

Zpracování osobních údajů pro základní účely je v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je zájemce o úpis dluhopis povinen své osobní údaje Apollo Real Estate a.s. poskytnout. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek neuzavření smlouvy o úpisu dluhopisů.

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce: 

– Jméno a příjmení 

– Titul 

– Datum a místo narození 

– Rodné číslo 

– Státní příslušnost 

– IČ u podnikající osoby, obchodní firmu a případně jiný identifikátor 

– Adresa trvalého bydliště 

– Korespondenční adresa 

– Telefonní číslo 

– e-mail 

– Číslo OP/PASU 

– Datum, platnost a místo vystavení OP/PASU 

– Další popisné údaje (např. bankovní spojení)

– Státní občanství 

– Místo narození 

– Informace z externích zdrojů, např. obchodní rejstřík, insolvenční rekjstřík atd.) 

– Údaje o počtu vlastněných dluhopisů 

– Údaje o všech peněžních tocích mezi emitentem a vlastníkem dluhopisu

– Počet upisovaných dluhopisů

– Celková jmenovitá hodnota

 

Práva subjektů údajů: 

Vlastník dluhopisu má právo na přístup ke svým údajům. Přístup musí obsahovat minimálně informaci o účelu zpracování, rozsahu zpracování osobních údajů. Informace o zdroji a povaze zpracování. 

Právo na opravu osobních údajů – vlastník dluhopisu má právo, kdykoliv se obrátit na správce údajů a požádat o změnu nebo úpravu osobních údajů zpracovávaných správcem. 

Práva v případě porušení povinností stanovených zákonem na ochranu osobních údajů

Žádosti a dotazy ohledně osobních údajů prosím zasílejte na  e-mail info@apollore.cz pokud Emisní podmínky nebo Smlouva o úpisu nestanovují jiný způsob kontaktu.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač, tak jako ostatně většina velkých internetových stránek.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

 

Jak se cookies používají na tomto webu?

Nezbytné cookies

Souhlas uživatele s těmito cookies není vyžadován, jelikož jsou nezbytné pro fungování některých částí těchto stránek.

 

Výkonnostní cookies

K těmto cookies dáváte souhlas zpřístupněním na tyto stránky. Tyto cookies shromažďují agregované a tedy nepersonalizované informace uživatelů těchto stránek. Jsou používány ke zlepšení funkčnosti stránek a jejich používání.

 

Funkční cookies

Souhlas k těmto cookies dáváte taktéž zpřístupněním těchto stránek. Tyto cookies slouží ke komfortu uživatele tím, že si pamatují jeho volby. Informace shromažďované prostřednictvím těchto cookies mohou být anonymní a nesledují aktivity uživatele při návštěvě jiných webových stránek.

 

Cílené nebo reklamní cookies

Tyto cookies shromažďují informace o zvyklostech uživatele při vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k Vašim zájmům a vaší osobě.

Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně. Tyto cookies jsou zpravidla umisťovány na webové stránky třetími stranami se souhlasem provozovatele webových stránek. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty. Velmi často jsou pak tyto cookies spojeny s funkcionalitou stránek zajišťovanou dalším subjektem.

 

Cookies nebudou využity k jiným účelům než k těm, které uvadíme výše v této sekci.

 

Jak upravit využívání cookies?

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné informace uvádí stránky aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači, a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

Otázky? Kontaktujte nás

Apollo Real Estate a.s.

Václavské náměstí 832/19,
Nové Město, 110 00 Praha 1
B 24617 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 08412529

+420 234 656 177
info@apollore.cz